ISO9001

QUALITY POLICY

นโยบายคุณภาพ ISO9001:2015

“สร้างความประทับใจให้ลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการคุณภาพ”

 

      บริษัท เอเชีย จำกัด มีความมุ่งมั่นในการให้บริการและจำหน่ายสินค้า ให้เกินประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า และ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ บุคลากร ทรัพยากร ระบบการบริหารงาน และเทคโนโลยีให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อสภาวการณ์ ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้า และความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เป้าหมายคุณภาพ

1. มุ่งมั่นส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

2. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001:2015 อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3. นำเอาทรัพยากรมาใช้อย่างรู้คุณค่า และได้ประโยชน์สูงสุด

4. มุ่งเน้นพัฒนา, ปรับปรุงบุคลากรและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

          เป็นองค์กรชั้นนำในด้านเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า พนักงานมีความสุขและสร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน